Aguasun

January 28th, 2015

www.aguasun.cat

 

Yes we can

November 12th, 2008

Discover how EMPRENDO can support you in strengthening your enterprise and/or realizing new projects.

Ontdek hoe EMPRENDO u kan ondersteunen bij het versterken van uw onderneming en/of het realiseren van nieuwe projecten.

CollaborationSamenwerking

November 1st, 2008

Emprendo wants to accelerate cooperation between small and medium-sized businesses, steer & guide them in an open innovation environment, and coordinate all of this with the help of specialist advisers.

Emprendo wil samenwerking tussen KMO’s acceleren, in een open innovatie omgeving, sturen & begeleiden, en dit coördineren met aangereikte hulp van specialistische adviseurs

Flying Creative ManagementorVliegende Creatieve Managementor

October 20th, 2008

Flying: between several projects, not stuck, mobile, sector-independent, independent, helicopter view.

Creative: out of the box, critical , future-oriented, looking for innovation, stepping on toes.

Managementor: manager who in-house, on the shop floor, helps to guide, even after the counselling, who stimulates, but also prods, and especially ensures awakening.

Vliegend: tussen verscheidene projecten, niet vastgeroest, mobiel, niet sector gebonden, onafhankelijk, helicopterview

Creatief: out of the box, kritisch, toekomstgericht, op zoek naar innovatie, tegen de schenen schoppen

Managementor: manager die inhouse, op de werkvloer, helpt begeleiden ook na het advies, die stimuleert maar ook aanport, en vooral awakening

ObjectDoelstelling

October 15th, 2008

Emprendo wants to make an attempt to assist the lot of managers of small and medium-sized businesses to transcend their daily work in order to create higher values in the short and long terms. The result should be: professionalization of the manager of a small or medium-sized business and his/her company.

Emprendo wil een poging doen om de vele KMO bedrijfsleiders te helpen hun dagdagelijkse werk te overstijgen om meer waardecreatie te bekomen op korte en lange termijn. Resultaat moet zijn: het professionaliseren van KMO bedrijfsleider en zijn/haar KMO.

BullfighterToreador

October 10th, 2008

Explanation of the logo:

 ‘You miss time to go for your goals (red cloth) ?’

Emprendo is the toreador to guide you, the client (=the snorting bull which wanders around with no notion, time or goal), with the red cloth.

The toreador tries to get the bull just where he wants it.

((we forget about the death blow))

 

 

Explication du logo:

 ‘Vous manquez le temps pour compter de votre objectifs (rouge touaille)) ?’

Emprendo est le toreador à guider le client (le taureau qui rôde sans compréhension, temps ou objectif), avec le touaille rouge.

Le toreador essaies par guider le taureau juste où il le veut.

((nous oublions certainement le piquer à mort))

 

Verklaring van het logo:

 

‘De tijd ontbreekt om op uw doel (= rode lap) af te gaan ?’

Emprendo is de toreador om u, de klant (=briesende stier die bij gebrek aan inzicht / tijd doelloos rondloopt), te leiden met de rode doek.

De toreador probeert de stier te krijgen waar hij hem hebben wil.

(de doodsteek laten we best achterwege)

 

Business Challenges

October 8th, 2008

“Business Challenges”

It doesn’t matter whether you interpret the

Emprendo baseline as

“professional challenges”

or as

“carrying on an enterprise challenges”.

 

“Business Challenges”

het maakt niet uit of u de baseline van

Emprendo vertaalt als

“zakelijke uitdagingen”

of

“ondernemen daagt uit”

Water

September 8th, 2008

Spending the summer along the waterline and on the water, you are almost obliged to change down life.

 

YOU LOOK AT THAT WATER AND YOU THINK: I CAN LEARN SOMETHING OF IT.

 

Indeed, water always chooses the way of least resistance, it dares to change course, its way from source to estuary never is the shortest, but the most fluent, it’s not in a hurry, but it reaches its destination, eventually.

 

Not a bad philosophy to adopt as your outlook on life, isn’t it?

 

Met een zomer aan & op het water word je haast verplicht even in een andere, lagere versnelling te gaan leven.

 

JE KIJKT NAAR DAT WATER EN DENKT: DAAR VALT BEST WAT VAN TE LEREN.

 

Want water kiest altijd de weg van de minste weerstand, het durft al eens zijn loop te verleggen, zijn weg van bron naar bestemming is nooit de kortste maar wel de meest vloeiende, het heeft geen haast, maar het komt er wel, uiteindelijk.

 

Geen slechte manier om ook in ’t leven te staan, toch ?

Project MarineroProject Marinero

August 15th, 2008

One of the first projects of Emprendo is www.marinero.be

It’s the creation of a new brand which promotes the patin sailing catamaran.

In Belgium, and especially at the coast, but also in other European coasts. Except in Spain, because that’s the origin of the Pati a Vela, in Catalonia.

Patin sailing is a passion that must be parted with other passionate sporters…

Creatie van een eigen merk die de patin zeilboot zonder roer wil promoten.

In België, en dan vooral aan de kust, maar ook in andere Europese kustzones. Buiten Spanje, want daar is de bakermat van de Pati a Vela, namelijk in Catalonië.

Patin zeilen is een passie die moet gedeeld worden met andere passionele sporters…

Failure

March 8th, 2008

The humiliation of failure is less perverse than the frustration of not having tried.

L’humiliation de l’échec est moins perverse que la frustration de ne pas essayer