General Terms

 

Algemene voorwaarden EMPRENDO

 

1. Omschrijving opdracht : De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn bedrijf toe te

vertrouwen aan EMPRENDO. EMPRENDO aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in de bestelbon/offerte/consultancyovereenkomst.

EMPRENDO levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van EMPRENDO en de klant.

2. Prijzen : De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend,en zijn betaalbaar

binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder

aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige

vergoedingen en BTW daarenboven wordt een verhogingsbeding van 10 % op het factuurbedrag gerekend met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro.

 Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan EMPRENDO onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant.

3. Informatie: EMPRENDO verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan EMPRENDO. EMPRENDO is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

4. Aansprakelijkheid : Voor het verrichten van de uitbestede diensten gaat EMPRENDO een middelenverbintenis

aan. EMPRENDO is bijgevolg aansprakelijk indien de Klant aantoont dat EMPRENDO zijn verbintenissen niet is

nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. In dat geval kan de klant de door hem opgelopen en bewezen

schade op EMPRENDO verhalen. De schadevergoeding blijft beperkt tot hetgeen onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van EMPRENDO. De klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal EMPRENDO de fout op eigen kosten herstellen.

5. Overmacht : EMPRENDO is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van EMPRENDO ernstig bemoeilijken.

6. Vertrouwelijkheid : Zowel de klant als EMPRENDO duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. EMPRENDO verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. EMPRENDO zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

7. Afwerving : De klant verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen, die door of bij EMPRENDO, al dan niet in dienstverband, gelast zijn/waren met opdrachten bij de klant of die minder dan zes maanden geleden hun

samenwerking bij EMPRENDO beëindigd hebben, tenzij mits betaling van een schadevergoeding door de klant aan EMPRENDO gelijk aan het bedrag van één jaar brutoloon.

8. Intellectuele rechten: Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools,

softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma’s en

toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere

partij.

9. Annulatie : Alle ingeplande dagen die later dan 30 werkdagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd,

zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de

bestelbon.

10. Duurtijd en einde : De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de

eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon/consultanceyovereenkomst.

Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het

faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het

ogenblik dat de betalingen aan EMPRENDO gestaakt worden.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden

nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk

overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk

bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op

deze overeenkomst van toepassing.

 

Contact: hans@emprendo.be