Archive for the 'Emprendopedia' Category

Social media for dummiesSocial media for dummiesSocial media for dummies

Tuesday, November 23rd, 2010

Manage your CreativityManage your CreativityManage your Creativity

Tuesday, May 12th, 2009

Are you the one who has to collect the right ingredients to generate new ideas or realise new concepts ? Do you facilitate creativity sessions ? Are you the person in your company or organisation the creativity coach ? Then INNOWIZ (Innovation Wizard) has something to offer you. INNOWIZ is a method that with the help of 4 stpes (problemdefnining, idea generation, idea selection and idea communication) makes creativity processes more reachable and containable.

Behind the method is a surprising expanded online database of technics  (www.innowiz.be) hidden, an up-to-date bundling of analoge and also advanced, interactieve Web 2.0 tools. They rise the creative thinking capability of indiviuals as groups. Learn to use them ons your own actual  cases.

INNOWIZ is the result of some years of intensive research in practical creativity by the researchers attached at the Industrial Design Center/ HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen.

Can emprendo help you, to start-up a Innowiz traject ? YES: hans@emprendo.be

Bent u degene die in een bedrijf de juiste ingrediënten moet samenbrengen waardoor nieuwe ideeën ontstaan en gerealiseerd worden ? Faciliteert u geregeld creativiteitsessies ? Bent u in uw bedrijf of organisatie de creative coach of een spilfiguur voor alles wat met creativiteit en innovatie te maken heeft ? Dan heeft INNOWIZ u iets te bieden.

INNOWIZ (Innovation Wizard) is een methode die met behulp van vier stappen (probleemdefiniëring, ideeëngeneratie, idee selectie en idee communicatie) creatieve processen transparant en tastbaar maakt. Achter de methode zit een verrasend uitgebreide online database van technieken (www.innowiz.be) verborgen, een up-to-date bundeling van zowel analoge als geadvanceerde, interactieve Web 2.0 tools. Ze verhogen het creatief denkvermogen van zowel individuen als groepen. Leer ze zelf ook toepassen op uw concrete cases.

INNOWIZ is het resultaat van enkele jaren intensief onderzoek naar toegepaste creativiteit door onderzoekers verbonden aan Industrial Desing Center/HOWEST, de hogeschool West-Vlaanderen.

Kan EMPRENDO u helpen om een INNOWIZ traject op te starten ? Zo ja: hans@emprendo.be

Steek een tandje bij in de crisis

Monday, March 23rd, 2009

Steek een tandje bij in de crisis

“Top bedrijven versnellen tijdens crisis”
De geschiedenis toont aan dat tijdens crisis periodes de échte winnaars voorsprong nemen. Winnaars blijven investeren in groei en vergroten zo hun voorsprong op hun concurrenten.

“Crisis geeft impuls aan internet”
Het gebruik van internet bij bedrijven is de afgelopen maanden sterk gegroeid. Nieuwe media zijn snel, efficiënt én voordelig.

“Laat je zien in de eventsector”
Zien en gezien worden. Daar draait het immers ook in de eventsector om.

 

uit www.eventplanner.be

PressreleasePersbericht

Thursday, March 19th, 2009

You find it difficult to make up a good pressrelease ? Here you find some hints how to deal with it !

 1. Make sure your e-mail has a good title (subject), that reflects the essence of the message
 2. Don’t ever forget to date your pressrelease and send it around 2pm
 3. Keep it personal: address the selected contact and sign with name, e-mail and phone number of the author.
 4. Keep it brief,  short and powerful:  3 paragraphs are ideal
 5. Put the factual message at the bottom of the e-mail

from Newsletter november www.kortrijkxpo.com

Heeft u het vaak moeilijk om een goed persbericht op te stellen? Hier vindt u enkele tips om het correct aan te pakken!

 1.  Zorg ervoor dat uw e-mail steeds een goeie titel heeft, die de essentie van het bericht schetst
 2. Vergeet uw persbericht nooit te dateren en verstuur het rond 14u
 3. Hou het steeds persoonlijk: richt u tot de geselecteerde contactpersoon en onderteken met naam, e-mail en oproepnummers van de auteur.
 4. Hou het beknopt, kort en krachtig: 3 alinea’s zijn ideaal
 5. Zet het feitelijk bericht onderaan de e-mail

uit Nieuwsbrief november www.kortrijkxpo.com

9 ondernemersprincipes

Thursday, March 19th, 2009

http://www.slideshare.net/maxmanagement/mijn-9-ondernemersprincipes-olivier-dujardin-presentation?type=powerpoint

http://www.slideshare.net/maxmanagement/mijn-9-ondernemersprincipes-olivier-dujardin-presentation?type=powerpoint

Naast het feit dat slideshare een handige tool is om uw presentaties te sharen , vind je er ook echt handige tips:

http://www.slideshare.net/maxmanagement/mijn-9-ondernemersprincipes-olivier-dujardin-presentation?type=powerpoint

Why ask for external advice ?Pourquoi demander de l’expertise à l’extérieur ?Waarom extern advies vragen ?

Wednesday, March 18th, 2009

Waarom extern advies vragen:

 • - externe kijk op uw zaak, vogelperspectief en zorgt voor een frisse wind
 • - expertise
 • - kostprijs: zelf doen duurt langer
 • - tijdsgebrek om het zelf te doen
 • - geloofwaardigheid naar anderen (medewerkers) toe
 • - verandering teweegbrengen
 • - onafhankelijk, onpartijdig,  met een zekere afstand
 • - we hebben kennis niet in huis

 

Rekening houden bij Extern advies:

 • - mag geen blitzbezoek zijn
 • - u wordt verwacht in alle openheid inlichtingen te geven
 • - is het probleem gekend of ongekend, is de oplossing gekend of ongekend

 

Kwaliteiten en gedragsregels van een bedrijfsadviseur:

 • - enthousiast en toont betrokkenheid
 • - ervaring en inlevingsvermogen
 • - diplomatie en discretie
 • - brede basiskennis en ervaring
 • - efficiënt en doeltreffend
 • - zet klanten aan tot meer zelfstandigheid

StakeholdermanagementStakeholdermanagement

Wednesday, March 18th, 2009

Stakeholdermanagement verbetert interne en externe communicatie.

Stakeholdermanagement: een stappenplan voor het opbouwen, verbeteren en beheren van stakeholders.

Stakeholders zijn bijvoorbeeld medewerkers, klanten, leveranciers, banken, buren, overheid en aandeelhouders. Kennis van de STH en hun verwachtingen leidt tot een betere kennis van de kansen en risico's voor het bedrijf.

Stappen:

 • 1. inventarisatie van de STH en selectie van de prioritaire STH voor de gebieden economie, milieu en sociaal.
 • 2. bepaling van de percepties en verwachtingen van de belangrijkste STH
 • 3. aanpassing van het communicatiebeleid van het bedrijf. Iedere doelgroep krijgt een eigen boodschap met specifieke communicatiemiddelen

Economisch voordeel:

 • - stijging kwaliteit dienstverlening
 • - stijging rendabiliteit bedrijf
 • - continuïteit op lange termijn wordt veilig gesteld
 • - competitief voordeel tegenover concurrenten

Sociaal voordeel:

 • - Beter inzicht in de behoefte en verwachtingen van de STH
 • - Betere communicatie met STH
 • - Ontwikkeling van duurzamer relaties met STH


uit www.kanaal127.be

Starting with CSRCommencer avec RSEAan de start met MVO

Wednesday, March 18th, 2009

Iedereen heeft de mond vol van duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar is het ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen weggelegd ?

Zeker en vast ! Steeds meer KMO’s zijn overtuigd dat deze vorm van zakendoen ook voor hen de manier is om een belangrijke meerwaarde te creëren.

Investeren in medewerkers, het aanbieden van opleiding aan uw personeel, inspelen op de behoefte van uw klanten, aandeelhouders, leveranciers of het binnen de perken houden van energiekosten kunnen een belangrijk effect hebben op uw economisch resultaat. Vaak kunnen een aantal eenvoudige maatregelen, geïntegreerd in een lange termijn-visie, bijdragen tot een gezonde en duurzame bedrijfsvoering !

Geen idee hoe u start met duurzaam ondernemen ? Of hoe ver u er al mee staat in uw bedrijf? Of misschien werkt u al een hele tijd rond duurzaam ondernemen, maar weet u niet hoe u het beste verder kan ?

Dan kunnen zij u helpen !

Om u als KMO (verder) op weg te zetten op het pad van duurzaam ondernemen bieden POM West-Vlaanderen en Kanaal 127 een gratis scan en opvolgingstraject aan.

www.kanaal127.be

ExhibitingExposition participationBeursdeelname

Sunday, March 15th, 2009

5 tips voor een succesvolle beursdeelname:

 1. Bereid u grondig voor: stel een checklist op met de te bereiken doelstellingen
 2. Laat uw stand positief opvallen, dit hoeft niet veel geld te kosten !
 3. Geef de mensen op uw stand de mogelijkheid een beurstraining te volgen
 4. Breng nieuws op uw stand zoals een productinnovatie
 5. Zorg voor voldoende brochures en gadgets in een plastic tasje met uw logo

 

uit Nieuwsbrief januari www.kortrijkxpo.com

NetworkingNetwerken

Monday, March 9th, 2009

Networking = Return on relational capital

Because we see daily the importance of networking during recptions, seminars, we want to give some hints to make of your acquaintances good contacts.

1 After a seminar you are standing next to somebody you don’t know, then start talking about a general subject – like the seminar itself – and ask his/her opinion. Make sure it becomes a dialogue, not a monologue.

2 At a first meeting, it is not the purpose to start a buy/sell conversation, but try to have a relaxing conversation.

3 Introduce your old contacts to your new ones, so they can get to know each other, and you never know they will be thankful for their further fertile new relationship.

4 Even as it is an interesting conversation: don’t stick the whole night with one contact. Exchange business cards and follow up the new contact later on.

5 You can think about organising yourself a new business networking opportunity like an open door or a seminar and distinguish yourself from your competitors.

out of Newsletter march 09 www.kortrijkxpo.comDes réseaux = retour de relation capital

Comme nous constatons jour après jour l’importance de la mise en réseau lors des réceptions et des séminaires, nous vous donnons juste quelques conseils, de faire de vos amis des bons contacts.

 1.  Êtes-vous après un séminaire, en compagnie de quelqu’un que vous ne connaissez pas, commencez sur un sujet général – telles que le séminaire – et demandez leur avis. Faites-en un dialogue, pas un monologue.
 2.  Dans une première rencontre ne donne pas l’intention de faire une conversation de vente, mais de faire un appel de détente.
 3.  Laissez vos anciens contacts faire connaissance à vos nouvelles, de sorte que les gens sachent apprendre les uns les autres et ils seront peut-être reconnaissants de leur relation fructueuse.
 4.  Même s’il est une conversation très intéressante, ne restez pas tout le temps chez le même interlocuteur. Assurez-vous d’avoir échanger des cartes d’affaires et de suivre le contact.
 5.  Vous pouvez considérer la possibilité d’organiser un réseau, comme une journée portes ouvertes ou d’un séminaire et vous distinguez de vos concurrents.

Nieuwsbrief Mars 09 www.kortrijkxpo.com

Netwerken = Return on relatiekapitaal

Omdat wij dagelijks het belang zien van netwerken tijdens recepties en seminaries, zetten wij eventjes enkele tips op een rijtje om van uw kennissen goeie contacten te maken.

 1. Sta je na een seminarie bij iemand die je niet kent, begin dan over een algemeen onderwerp – zoals het seminarie – en vraag zijn/haar mening. Zorg dat het een dialoog wordt, geen monoloog.
 2. Bij een eerste kennismaking is het niet de bedoeling een verkoopsgesprek te voeren, zorg dat het een ontspannend gesprek wordt.
 3. Stel uw oude contacten aan uw nieuwe voor, zo leren die mensen ook elkaar kennen en zullen zij u misschien wel dankbaar zijn voor hun verdere vruchtbare relatie.
 4. Zelfs al is het een interessant gesprek: blijf niet de hele avond bij één gesprekspartner hangen. Wissel zeker uw naamkaartjes uit en volg het contact verder op.
 5. U kunt gaan overwegen om zelf een netwerkmogelijkheid te organiseren zoals een opendeurdag of een seminarie en onderscheidt u zo van uw concurrenten.

uit Nieuwsbrief maart 09 www.kortrijkxpo.com